egzotika
italy
rome
egzotika

Általános szerződési feltételek

Általános utazási feltételek

 

Az Universal Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített cégnév: Universal Travel Kft., székhely: 9022 Győr, Szent István út 43. I/3., telephely / iroda: 9022 Győr Bisinger J. stny 12. II/8., adószám: 14939789-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-018866, MKEH engedély szám: U-001084, telefonszám: +36/96 310939, faxszám: +36/96 310939, e-mail: info@universaltravel.hu), mint a Magyarországon bejegyzett székhelyű utazásszervező az általános utazási feltételekről szóló tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé: 

1 Bevezetés 

Az Universal Travel Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései, valamint az utazási 281/2008 (XI.28) Kormányrendelet rendelkezései, 213/1996. (XII.23.), Kormányrendelet illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

2018.év július hó 1. napjától kezdődően a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet és a 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Ugyanezek a szerződési feltételek alkalmazandóak abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő szolgáltatás képezi. Az általános szerződési feltételektől eltérni az egyedi utazási szerződésekben lehet mindkét fél közös megegyezésével.

2. Szerződéskötés 

2.a. Az Universal Travel Kft. az utazásszervezői tevékenysége keretében egyedi vagy csoportos igény alapján utazásokat szervez, valamint utazási csomagokat értékesít. Utazási csomag olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított és meghirdetett együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg. 

 

2.b. Az Utazó az Universal Travel Kft. által nyújtott utazási szolgáltatásokat írásban az utazási irodában, vagy elektronikus levélben lefoglalhatja. Az utazási szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával, vagy az utazási szerződés aláírásával és az előleg hiánytalan befizetésével jön létre. Ha az Universal Travel Kft. a megrendelést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el és ezt a megrendelésen vagy a visszaigazoláson jelzi, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Universal Travel Kft. a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról az Utazót végleges visszaigazolással értesíti. Ezen végleges visszaigazolásig az Utazó jelentkezését az Universal Travel Kft. bármikor visszamondhatja, köteles azonban a befizetett előleget (foglalót) a visszamondás közlésétől számított öt (5) napon belül visszafizetni

 

2.c. Az utazási szerződés megkötésekor az Utazó nevében megbízottja is eljárhat. Ilyen esetben az Universal Travel Kft. nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót. A 3. személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára szerződést kötő 3. személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva csak személyesen az Utazót érinthetik (pl. védőoltás). 

 

2.d. Az Universal Travel Kft. honlapján található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a megrendelésben illetve a visszaigazolásban foglaltak, valamint jelen általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik. Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, amelyeket nem az Universal Travel Kft. ad ki, nem képezik az utazási szerződés részét, ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon az Universal Travel Kft.-n, vagy közreműködőin; azokért az Universal Travel Kft. felelősséget nem vállal, teljesítésükre nem köteles. 

3. A szerződés teljesítése, jogok és kötelezettségek: 

3.a. Az Universal Travel Kft. legfőbb kötelezettsége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. Az Universal Travel Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködő útján teljesíteni, a papíralapú utazási katalógusban, a honlapon vagy más utazási tájékoztatóban található leírás tartalmának megfelelően.

3.b. Ha a katalógus leírása fakultatív programok igénybevételére is lehetőséget ad, ezeket az Universal Travel Kft. közreműködője útján csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma). A katalógusban található ún. fakultatív programok, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség.

 3.c. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Universal Travel Kft. a repülőjegyet nem utazási csomag részeként értékesíti, hanem az Universal Travel Kft. az Utazó által kiválasztott légitársaság jegyét ügynöki értékesítés keretében eljárva értékesíti, az Universal Travel Kft. a menetrend esetleges, a légitársaság által történő megváltoztatásáért, illetőleg késedelemért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a jogviszony a légitársaság és az Utazó között jön létre, így a légitársaság nem minősül az Universal Travel Kft. közreműködőjének. Ebben az esetben a légitársaság felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény 19. cikkében, valamint a 261/2004. sz. EK rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni. Amennyiben az Utazó érvényes menetjeggyel rendelkezik s ennek ellenére a légitársaság a járatot túltölti, vagy bármilyen más okból az Utazó elszállítását nem a megadottak szerint teljesíti, úgy a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így a kártérítési igényt is oda kell benyújtani. A légitársaságok felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19 tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. Tv. Által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény szabályozza. E szabályokról az Utazó kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni.

 
3.d. A repülőutakkal kapcsolatosan az Utazó tudomásul veszi, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei az Universal Travel Kft.-vel kötött utazási feltételek részeivé válnak. Az Universal Travel Kft. vállalja, hogy az Utazó ez irányú kérésére teljes körű tájékoztatást nyújt a repülőtársaságok utazási feltételeiről. Amennyiben a légitársasági szabályok miatt a jegykiállítási kötelezettség az utazás megkezdése előtt, de a lemondási határidőkön kívül, korábban esedékes, és a jegy vissza nem téríthető, úgy az Utazó tudomásul veszi, hogy repülőjegy biztosítás megkötése kifejezetten ajánlott. Előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cserére sor kerülhet. Névcserére nem kerülhet sor. Névváltoztatás esetén a foglalás új foglalásnak minősül, így az ár is változhat. Az útipoggyász súlya max. 20 kg lehet, a túlsúlyért az Utazónak a repülőtársaság tarifái szerint különdíjat kell fizetni. 

3.e. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a repülőjegy kiállítás a légitársasági szabályok szerint történik, mely jóval megelőzi az indulási időpontok dátumait, ezért a jegykiállítást követően lemondás esetén a repülőjegy árának visszatérítésére nincs lehetőség, kivéve ha az adott légitársaság szabályai engedélyezik. 

3.f. Az Universal Travel Kft. honlapján vagy más utazási tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát - kivételesen indokolt esetekre - fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az Utazóval írásban közli. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összetételére vonatkozóan az Universal Travel Kft. által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Universal Travel Kft. írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli azokat az Utazóval. 

3.g. Az utazási iroda köteles az Utazót megfelelően tájékoztatni az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen a biztosítás által fedezett kockázatokról és biztosítási díjakról. A részvételi díj a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási díjat nem tartalmazza, ezek elmulasztása az Utas felelőssége. 

IV. Részvételi díj (szolgáltatási díj) és annak megfizetése 

4.a. A részvételi díjat az Universal Travel Kft. a szerződés megkötése előtt köteles az Utazóval közölni. A részvételi díj - az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Universal Travel Kft. részére járó eljárási díjat és szervezési költséget, továbbá esetlegesen az ÁFA összegét foglalja magában. Az Utazó a részvételi díjat az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül teljesíteni. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli foglalás esetében a teljes részvételi díj a foglalással és szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes. Ezen határidők változhatnak, ha az utazásszervezőnek a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb rendelkezéseket állapít meg. Átutalás esetén a fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jóváírás az Universal Travel Kft. bankszámláján megtörtént. 

4.b. Fizetési határidő elmulasztása esetén az Universal Travel Kft. jogosult a szerződéstől elállhat , az Utazó pedig köteles az Universal Travel Kft. költségeit megtéríteni. Az utazási szerződés megszűnik, ha az Utazó a részvételi díjat esedékességkor nem fizeti meg. Ebben az esetben az Utazó köteles az Universal Travel Kft. költségeit megtéríteni a 281/2008(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

4.c. Az Universal Travel Kft. jogosult a részvételi díjat az utazási szerződés megkötését követően a jogszabályban előírt esetekben és mértékben (díjszabás, hatósági ár, adók, illetékek, szállítási költségek valamint deviza forintárfolyam változása), az indulást megelőző 20. napig felemelni. Az Universal Travel Kft. köteles a díjemelés mértékét és indokát az Utazóval írásban közölni.

4.d. Az Universal Travel Kft. a teljes részvételi díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az Utazónak átadni. Az Universal Travel Kft. az utazáshoz szükséges dokumentumokat legkésőbb az indulás előtt egy (1) munkanappal adja át személyesen az irodában, vagy elektronikus levélben küldi meg a megrendelő által megadott címre. Az Utazó és az Universal Travel Kft. az utazási szerződés teljesítése során - különösen a rövid határidős megrendelések esetén - kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen, és haladéktalanul értesíteni a címükben, egyéb elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. Az utazási dokumentumokat az Utazó köteles az utazás megkezdése előtt az Universal Travel Kft. közreműködőjének (pl.: légitársaság, szálloda) bemutatni, ellenkező esetben az Utazó az utazáson nem vehet részt. A részvételi jegyen nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe az Utazó. 


5. Szerződéstől való elállás, hibás teljesítés 


5.a. Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor elállhat az utazási csomagra vonatkozó szerződést, azonban ha ezt 60 napon belül de 35 napon kívül teszi köteles a teljes részvételi díj 10%-át bánatpénzként megfizetni. Az Utazó elállására a 281/2008(XI..28.) Kormányrendelet szabályai az irányadók. 

Ha az Utazó saját érdekkörében felmerült okból eláll az utazástól, illetve ha az elállási jogát az utazás megkezdése előtti 35. napon belül gyakorolja, az Universal Travel Kft. költségeit köteles az alábbiak szerint megtéríteni:

  • 35 - 20. napig a részvételi díj 40%-a,
  • 19 - 14. napig a részvételi díj 70%-a,
  • 14 - 0. napig a részvételi díj 100%-a,

Ezen határidők változhatnak, ha az utazásszervezőnek a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb rendelkezéseket állapít meg.

 

5.b. Az Utazó az utazási szerződés nem lényeges elemeinek módosítását az utazás megkezdéséig bármikor kezdeményezheti, azonban a módosítással kapcsolatos költségeket viselni köteles. A módosítás költségéről az utazási iroda ad felvilágosítást. Az utazási szerződés lényeges feltételeinek (pl. úti cél, időpont) módosítására csak az Utazó részéről, meghatározott költségtérítés mellett történő elállás és új foglalás keretei között van lehetőség. Ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Universal Travel Kft. nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni. 


5.c. Az utazási szerződéstől való elállást írásban, ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levél formájában kell az utazási irodával az utazás részvételi (pozíciószámára) hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a levélküldeményt a címzett átvette. Elállásnak minősül az is, ha az Utazó előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg utazását (no show), ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő az elállási időpontnak.

 
5.d. Az Universal Travel Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Az Universal Travel Kft. elállására egyebekben a 281/2008(XI.28.) Kormányrendelet szabályai az irányadók. Az Universal Travel Kft. felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Az utazásszervező felelősségére a Ptk.-ban és a 281/2008(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Ha az utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén az Universal Travel Kft. köteles a díjat arányosan leszállítani. 


5.e. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igénye elsősorban kijavítási igény, amelyet az Universal Travel Kft. úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az Utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az Universal Travel Kft. azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utazó szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Ha az Utazó a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását haladéktalanul közölnie kell az Universal Travel Kft. képviselőjével. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni és a jegyzőkönyv egy példányát az Utazónak át kell adni, valamint az ügyben érintett szolgáltatóval, szállodával igazoltatni kell (bélyegző, felelős személy olvasható aláírása, a hiba részletezése, orvoslásának módja). A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó a felelős, és a bizonyítási teher az Utazóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az Utas - az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül - köteles az Universal Travel Kft. tudomására hozni. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az Utazó felelősséggel tartozik. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv, kizárólag az Utazó panaszának a rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Az utazási iroda az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az Utazót értesíteni. 

 

5.f. Az utazásszervező felelősségét a 281/2008(XI.28.) Kormányrendelet szabályozza. Az utazásszervező külföldön működő, közreműködőjének magatartásáért csak olyan mértékben felel, amilyen mértékben ezen alvállalkozó, közreműködő (légitársaság, szálloda, stb.) nemzetközi egyezmény alapján felelt volna. 


5.g. Az Universal Travel Kft. felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az Universal Travel Kft., sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha

  • a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza;
  • a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Universal Travel Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
  • vis major esete következett be. (Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Universal Travel Kft. akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az Universal Travel Kft. a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.)

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére vonatkozóan, a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet és a Ptk. szabályai az irányadók. 

5.h Ha az Utazó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az utazási iroda helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az utazási iroda kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

 

5.i. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Universal Travel Kft. és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az Utazónak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál. Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utazó gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Universal Travel Kft. vagy közreműködője (pl. légitársaság) átvette.

 
5.j. Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az Utazó felel. 


5./k Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (pl.: útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi elírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utazót terhelik.

 
VI. Biztosítás 


Az Universal Travel Kft. tájékoztatja a szerződő felet, hogy a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítását az az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nél kötötte meg. A biztosítás kötvényszáma: VBB78298 / 138269, összege 5.000.000 Ft, célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

 

A biztosítási szerződés kiterjed a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28) Kormányrendelettel módosított 213/1996. (XII.23) Kormányrendeletben előírt - az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó kockázatokra terjed ki. A vagyoni biztosíték területi hatálya az Iroda által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás.

 

VII. Egyéb rendelkezések


7./a A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az Utazó, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Universal Travel Kft.-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

7./b Az Universal Travel Kft. a honlapján vagy bármely más utazással kapcsolatos tájékoztatójában foglaltak egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

 

7./c Az Universal Travel Kft. a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. Az Universal Travel Kft. rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

Az Universal Travel Kft. jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Universal Travel Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállók.

 

A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Universal Travel Kft. a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

A felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el; illetve a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


Az Adatkezelő, az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen, a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.


A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Győri Törvényszék) az illetékes., ugyanakkor a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

 

Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.